Algemene voorwaarden Jill van den Bosch

Versie: 2 april 2023

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Jill van den Bosch, de eenmanszaak van Jill van den Bosch, gevestigd te Utrecht, Burg. van Tuyllkade 57BS, onder KvK-nummer 83774130.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die Jill van den Bosch een Opdracht geeft, een dienst afneemt bij Jill van den Bosch of één of meerdere producten koopt van Jill van den Bosch.

1.3. Opdracht: de opdracht van Klant tot het verlenen van een of meerdere diensten door Jill van den Bosch.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) gesloten tussen Partijen, dan wel de overeenkomst waarbij Klant een productaankoop doet, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.5. Partijen: Jill van den Bosch en Klant.

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jill van den Bosch en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze Algemene Voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

2.3. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat indien Jill van den Bosch komt te overlijden haar erfgenamen niet verplicht zijn al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Klant eisen. 

 1. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Jill van den Bosch niet. 

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Jill van den Bosch begint met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Jill van den Bosch pas nadat deze schriftelijk door de Jill van den Bosch zijn bevestigd. 

 1. Spoed

4.1. Indien Klant spoed heeft bij een opdracht, dan mag Jill van den Bosch een additioneel percentage van haar regulier gehanteerde tarief in rekening brengen. 

4.2. Er is sprake van spoed indien Klant de uitvoering van de opdracht binnen 48 uur voltooid wil zien.

4.3. De uitvoering van de opdracht start wanneer Jill van den Bosch een akkoord op de offerte of het aanbod heeft ontvangen.

4.4. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen 48 uur ligt tevens bij Klant. Van Klant wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk reageert op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, vragen die Jill van den Bosch stelt, zodat Jill van den Bosch kan voldoen aan de wens om de opdracht binnen 48 uur af te hebben. 

 1. Tarieven 

Algemeen

5.1. Alle tarieven die Jill van den Bosch hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: reiskosten. 

5.2. Alle tarieven die Jill van den Bosch hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Jill van den Bosch te allen tijde wijzigen.

5.3. Tariefwijzigingen worden bij lopende overeenkomsten uiterlijk één maand van te voren bekend gemaakt.

5.4. Jill van den Bosch mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

5.5. Indien Klant meer diensten wil afnemen van Jill van den Bosch dan overeengekomen, dan mag Jill van den Bosch een meerprijs in rekening brengen.

5.6. Indien het tarief voor een bedrijfstraining, lezing of masterclass gebaseerd is op een aantal deelnemers en dat aantal deelnemers is uiteindelijk lager dan overeengekomen, dan is Klant gehouden het origineel overeengekomen tarief te betalen.

 1. Betaling

6.1. Betalingen dienen zonder opschorting en zonder verrekening en binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2. Jill van den Bosch mag een aanbetaling vragen.

6.3. Jill van den Bosch mag voorafgaand de uitvoering van de overeenkomst factureren.

6.4. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij éénmaal door Jill van den Bosch in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinnering, dan is Klant de wettelijke rente verschuldigd en dan mag Jill van den Bosch de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.5. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Jill van den Bosch de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten.

6.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Jill van den Bosch onmiddellijk opeisbaar en mag Jill van den Bosch haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

 1. Uitvoering van opdrachten

7.1. Jill van den Bosch voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. Jill van den Bosch heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

7.3. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de opdracht, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Jill van den Bosch. Hier wordt ook onder begrepen dat Klant opdrachten/huiswerk maakt wanneer Jill van den Bosch hier om vraagt.

7.4. Stelt Klant de gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, of heeft Klant opdrachten/huiswerk niet gemaakt, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag Jill van den Bosch haar werkzaamheden opschorten.

7.5. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.

7.6. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Jill van den Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.

 1. Online cursussen

8.1. Klant krijgt pas toegang tot een online cursus nadat Klant de de eerste aanbetaling heeft voldaan.

8.2. Online cursussen zijn tot 3 maanden na aankoop beschikbaar.

8.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van een online cursus.

8.4. Jill van den Bosch kan geen resultaten garanderen. 

 1. Derden

9.1. Jill van den Bosch mag derden inschakelen om een opdracht uit te voeren.

9.2. Jill van den Bosch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

 1. Verzetten van afspraken / no show

10.1. Klant kan een afspraak tweemaal verzetten.

10.2. Een afspraak dient minimaal 3 dagen van te voren te worden verzet, anders vervalt de afspraak.

10.3. Klant dient de schade te vergoeden die Jill van den Bosch oploopt door het verzetten van de afspraak. Onder schade valt onder andere, maar dit is niet beperkt tot: de gemaakte kosten en de gederfde winst.

10.4. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden naar een datum binnen 1 maand na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.

10.5. Indien Klant de afspraak niet minimaal 3 dagen van te voren verzet, niet verzet naar een datum binnen 1 maand na de originele afspraak of voor de derde keer wil verzetten, dan vervalt zijn recht op deze afspraak.

 1. Geheimhouding 

11.1. Jill van den Bosch is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan elkaar bekend gemaakt is en/of op andere wijze is verkregen.

11.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Jill van den Bosch. Jill van den Bosch is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant. Klant kan in dit geval de overeenkomst ook niet ontbinden.

 1. Overmacht

12.1. Jill van den Bosch hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

12.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

12.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Jill van den Bosch op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

12.4. In geval van overmacht, zoekt Jill van den Bosch samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

12.5. In geval van overmacht is Jill van den Bosch niet tot vergoeding van schade gehouden.

12.6. In geval van overmacht heeft Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

12.7. In geval van overmacht heeft Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

12.8. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten of beëindigen vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Jill van den Bosch de kosten die samengaan met het verzetten of met de beëindiging in rekening brengen. 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

13.1. Klant vrijwaart Jill van den Bosch ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Jill van den Bosch ten behoeve van Klant zijn uitgevoerd.

13.3. Indien Jill van den Bosch aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst.

13.4. Jill van den Bosch is alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien dit Jill van den Bosch is toe te rekenen. 

13.5. Jill van den Bosch is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

13.6. Indien Jill van den Bosch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.7. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

 1. Beëindiging

Opzegging

14.1. Partijen mogen de overeenkomst, indien gewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door opzegging.

14.2. Jill van den Bosch behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door Klant altijd aanspraak op de betaling van de totaal overeengekomen prijs en de met de opzegging verband houdende kosten.

14.3 Van Klant wordt verwacht dat de 1-op-1 coachingssessies moeten opgemaakt worden binnen een duur van zes maanden. Na deze zes maanden komt het traject te vervallen.

14.4. Jill van den Bosch behoudt wanneer zij een overeenkomst met Klant opzegt, altijd aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de met de opzegging houdende kosten. Indien Partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, dan gelden de volgende percentages van het totaal overeengekomen bedrag die Klant aan Jill van den Bosch verschuldigd is, in geval van:

 • Strategisch Verkopen (1:1 coaching traject):
  1. Indien er een datum voor de Kick Off is gepland: 10%
  2. Indien Klant de Kick Off heeft doorlopen: 20%
  3. Na coachsessie 1 & 2: 40%
  4. Na coachsessie 3 & 4: 60%
  5. Na coachsessie 5 & 6: 80%
  6. Na coachsessie 7: 90%
 • Bedrijfstrainingen
  1. 4 weken voor de bedrijfstraining: 25%
  2. 3 weken voor de bedrijfstraining: 50%
  3. 2 weken voor de bedrijfstraining: 75%
 • Lezingen
  1. 3 weken voor de lezing: 25%
  2. 2 weken voor de lezing: 40%
  3. 1 week voor de lezing: 50%
  4. 24 uur voor de lezing: 75%
 • Groepscoaching met online modules
  1. Indien Klant de klant de aankoopbevestiging heeft ontvangen: 20%
  2. Indien Klant minimaal 1 module heeft geopend: 40%
  3. Na voltooiing van module 1: 50%
  3. Na voltooiing van module 2: 60%
  4. Na voltooiing van module 3: 70%
  5. Na voltooiing van module 4: 80%
  6. Na voltooiing van module 5: 90%

Ontbinding

14.5. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

14.6. Jill van den Bosch behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst altijd aanspraak op de volledige betaling, ongeacht door wie de overeenkomst wordt ontbonden.

14.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Schadevergoeding

14.8. Jill van den Bosch is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Klant ontbindt of opzegt. 

 1. Intellectueel eigendomsrecht

15.1. Jill van den Bosch behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.

15.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jill van den Bosch de door Jill van den Bosch gemaakte en door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

 1. Klachten

16.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Jill van den Bosch

16.2. Indien een klacht later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op schadevergoeding.

16.3.  Jill van den Bosch beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Jill van den Bosch binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

16.4. Klant dient Jill van den Bosch in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

16.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 1. Overige bepalingen

17.1. Op de rechtsverhouding tussen Jill van den Bosch en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3. Jill van den Bosch is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Jill van den Bosch zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

17.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

17.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

17.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Laat de succesvolle salesgesprekken beginnen!